Βιβλίο και Τέχνη

Στο αρχείο που ακολουθεί δίνονται βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία του ομίλου και παρουσιάζεται μία σύντομη περιγραφή των στόχων και των δράσεων του.

Βιβλίο και Τέχνη