Προσωρινός Πίνακας Υποψήφιων για εγγραφή σχ. έτος 2022-2023

Δείτε τον Προσωρινό Πίνακα Υποψηφίων Προνηπίων για εγγραφή στο 2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ΑΠΘ, το σχολικό έτος 2022-2023.

Δικαίωμα αίτησης εγγραφής έχουν μόνο προνήπια γεννημένα το 2018 βάσει της απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Αρ. Πρωτ. : 19/ΔΕΠΠΣ/ 14-3-2022) θέμα: “Αριθμός εισακτέων μαθητών/μαθητριών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. για το σχολικό έτος 2022-23 (ανακοινοποίηση στο ορθό)”. Δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://depps.minedu.gov.gr/?p=10996

Οι γονείς μπορούν μέχρι την Παρασκευή 8/4/22 να στείλουν στο σχολείο επιλογής αιτήσεις για διόρθωση πιθανών λαθών (για παράδειγμα έχει δηλωθεί ότι ο μαθητής/τρια ανήκει σε ειδική κατηγορία, χωρίς να αληθεύει) ή ανάκλησης της αίτησής τους για την εισαγωγή στη σχολική μονάδα. Το αίτημα θα πρέπει να γίνεται εγγράφως με ηλεκτρονική αποστολή και μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία παιδιού και ο κωδικός της αίτησης μαζί με την αίτηση εγγραφής σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση 2expmodkindsch@gmail.com 

This entry was posted in Ανακοινώσεις and tagged , , , . Bookmark the permalink.